Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gabinet Masażu „Zdrowie”. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Co to jest RODO ?

RODO jest skrótem używanym dla Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96?WE.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

Ujednolicenie zasad przetwarzania danych w Unii Europejskiej.

Kiedy RODO wchodzi w życie?

RODO wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gabinet Masażu „Zdrowie” w Toruniu, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

Administrator przetwarza dane osobowe celu ochrony stanu zdrowia Pacjentów, świadczenia usług rehabilitacyjno – fizykoterapeutycznych, zarządzania udzielaniem tych usług. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe

Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Nie udostępniamy danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane Pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych,ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych w zakresie przewidzianym przepisami prawa (Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa (Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych Pacjentów jest wymogiem ustawowym. Dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.